Privacy

12/01/21

Welkom op solarprotect.be, onderdeel van Group Protect BV | Esserstraat 3, 8550 Zwevegem| BE0478.977.882 | info@groupprotect.be

Bedankt voor het vertrouwen dat je in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.
Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van solarprotect.be en bij uitbreiding alle diensten van Group Protect.

Je dient je ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.


Group Protect respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden gegeven, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Bijvoorbeeld voor het maken van een gratis diagnose of bezoek ter plaatse.

Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers.

Deze verschafte informatie zal verder enkel gebruikt worden in het kader van het klantenbeheer of om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening en interessante relevante promoties of acties

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Group Protect, Esserstraat 3, 8550 Zwevegem of via info@groupprotect.be.

Toepasselijkheid en bindende kracht
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van onze website. Je verklaart door jouw bezoek aan de website kennis genomen te hebben van deze gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

De website gebruiken
Het gebruik van onze websites is gratis. We behouden ons het recht om de toegang voor bezoekers die de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy van de website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

Bij het gebruik van de website verbind je je ertoe om:
De website te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy;
Zich als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker te gedragen;
Geen handelingen te verrichten die ons, op welke wijze dan ook, kunnen schaden;


Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van de website of op de rechten van derden onmiddellijk aan ons te melden;


De technische veiligheidsmaatregelen ingesteld op de website alsook de code en login niet te schenden, te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, over te maken aan derden of zelf te gebruiken;


Op geen enkele wijze de toegang tot en het gebruik van de website te verstoren;
Je gegevens, software en informatica- en telecommunicatie-installaties op gepaste wijze tegen virussen en alle andere mogelijke risico's, waaronder het kraken van de computer, te beschermen.

Onze aansprakelijkheid
We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van onze website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. We zijn niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade ingevolge het gebruik van de inhoud op onze website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren op info@groupprotect.be

We stellen alles in werking om een toegang te verlenen tot onze website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informatica middelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgrade werkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen door ons.

De websites waarnaar we bij gelegenheid kunnen linken, worden niet door ons beheerd, gehost of onderhouden. We zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

Wij kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar andere websites en derde partijen en aan de behoorlijke werking ervan. We kunnen echter niet garanderen dat deze links altijd werken. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links doen we al het mogelijke om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dat kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

Intellectuele eigendom
Wij zijn de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan onze website en de aangeboden dienst. Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo's, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website en van onze dienst.

Algemene bepalingen
Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie beschikbaar op onze website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek aan onze website. Vanaf dat ogenblik word je geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van Group Protect zich bevindt, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u alle bepalingen van deze
Gebruiksvoorwaarden.

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, kan u contact opnemen met ons op het volgend adres: Group Protect, Esserstraat 3, 8550 Zwevegem of via info@groupprotect.be. Elke feedback met betrekking tot de website of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden. Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail, naar onze keuze en mogelijkheid.

Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Jouw internetbrowser laat je toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser. Meer info hierover kun je terugvinden in ons cookiebeleid.

Gegevensbescherming voor pixellabels
Voor het verbeteren van jouw gebruikservaring kunnen we gebruikmaken van zogenaamde pixellabels. Dat zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen volgen. Met behulp van een pixellabel kunnen we informatie verzamelen, waaronder het IP-adres van de computer die de pagina met het label heeft gedownload, de URL van de pagina waarop het pixellabel staat, hoe lang de pagina met het pixellabel precies werd weergegeven, de browser waarmee het pixellabel werd opgehaald en het identificatienummer van de cookies die eerder door die server op je computer zijn geplaatst. In e-mailverkeer met HTML-opmaak, kunnen we zogeheten opmaakdetectietechnologie gebruiken. Via pixellabels kan deze technologie controleren of je de e-mail ontvangen en geopend hebt.

Verwerking persoonlijke gegevens
We verzamelen je persoonlijke gegevens via een invulformulier. Deze gegevens omvatten jouw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, het IP-adres van de computer, de voorkeurtaal en eventueel het probleem aan je woning dat je wenst aan te pakken. We gebruiken deze gegevens voor het volgende:

Om jou te contacteren voor een vrijblijvende afspraak door één van onze experten.
Om je af en toe een e-mail te sturen over promotieacties of producten en diensten van Group Protect waarvan wij denken dat die voor je interessant kunnen zijn (alleen indien je aangaf dat je op de hoogte wil gehouden worden van toekomstige acties)

Uw gegevens worden bijgehouden zolang wij dit nodig achten om onze doelstellingen te behalen. Ze worden verwijderd indien je op een correcte manier een verwijdering van uw gegevens hebt aangevraagd.

Recht op inzage en verzet
Je hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens. Je hebt het recht tot inzage van de gegevens die wij over jou bewaren en kunt deze informatie indien gewenst zelf corrigeren of verwijderen.

Om jouw gegevens in te kijken, ze te corrigeren of te verwijderen, of als je specifieke vragen hebt waarop je hier geen antwoord terugvindt, dien je schriftelijk (via brief of e-mail) contact op te nemen met: Group Protect BV | Esserstraat 3, 8550 Zwevegem, info@groupprotect.be