Algemene voorwaarden indien je kiest voor Solar Protect

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden regelen alle contractuele relaties tussen Group Protect BV (hierna de "Partner genoemd) en de Klant.

1.2 Bij de ondertekening van de offerte of een specifiek contract met de Partner erkent de Klant een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard.

1.3. Gelet op de door de Partner verleende diensten, de daarvoor vereiste vaardigheden en de originaliteit van de verrichte diensten, gaan de Partner en de Klant er uitdrukkelijk mee akkoord dat de contractuele relaties tussen hen een zakelijk contract vormen in de zin van het Belgische recht.

1.4 Het contract wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van het planningsdossier door het bevoegde gemeentebestuur.

Artikel 2: Aanbiedingen - Offertes - Sluiting van het contract

2.1 Alle aanbiedingen van de Partner, catalogi, brochures, prijslijsten en andere informatie die door de Partner aan de Klant worden verstrekt, vormen geen aanbiedingen en zijn alleen indicatief. De door de Partner aangegeven kwaliteiten en prestaties worden uitsluitend ter informatie gegeven en tenzij uitdrukkelijk vermeld en beschreven in de zin van De raming dient, indien deze niet wordt nagekomen, niet als basis voor enige vordering. Group Protect BV behoudt zich het recht om het dossier enkel te aanvaarden na controle van de technische dienst.

2.2 De documenten die het voorwerp uitmaken van het aanbod van de Partner zijn strikt vertrouwelijk; ze mogen niet worden gereproduceerd of gecommuniceerd. Hetzelfde geldt voor de berekeningen van winstgevendheid, de voorontwerpen, modellen, simulaties en tekeningen die het exclusieve eigendom van de Partner blijven.

2.3 De geldigheidsduur van de offertes van de Partner wordt vermeld in de offerte.

2.4 Elke Offerte die duidelijk als zodanig op het document is vermeld en afkomstig is van de Partner, bindt de Partner, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die hieronder worden beschreven. De Offerte is alleen geldig voor de genoemde diensten. Indien een extra element of dienst nodig is om de offerte van de klant te vervolledigen, zal dit, na informatie en acceptatie van de Opdrachtgever, die naast de in de Offerte vermelde prijs aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2.5  De Offerte dekt met name niet de extra kosten die kunnen ontstaan door een niet-conformiteit van de elektrische installatie of van de dakconstructie, of van het hydraulische systeem als deze non-conformiteit niet zichtbaar was voor de demontage. Deze kosten zijn uitsluitend voor rekening van de klant.

2.6 Opdrachtgever houdt een exemplaar van de Offerte en deze Algemene Voorwaarden bij.

2.7 Elke offerte of contractuele verbintenis die door de Klant wordt aanvaard in de vorm en onder de voorwaarden beschreven in de Offerte en deze Algemene Voorwaarden, is bindend voor de Klant en wordt geacht door de Klant te zijn aanvaard overeenkomstig de voorwaarden beschreven in de Offerte en deze Algemene Voorwaarden.

2.8 De prijs van de verkochte goederen is die van de tarieven die gelden op de dag dat de bestelling wordt aangenomen. Ze luiden in euro's en zijn gedetailleerd, exclusief BTW en inclusief BTW.

2.9 De aangegeven hoeveelheden zijn veronderstelde hoeveelheden. Een offerte is nooit een vaste prijs, behalve voor de artikelen die in de eenheidskolom als vaste prijs zijn aangegeven.

In het geval van een verhoging of verlaging van de hoeveelheden wordt de klant hiervan voorafgaand aan de uitvoering op de hoogte gesteld.

2.10 De prijszetting gebeurt aan de hand van een eenheidsprijs per m². Deze eenheidsprijs wordt vermenigvuldigd met de vermoedelijke hoeveelheid. Indien enkel een totaalprijs wordt vermeld, bedraagt de eenheidsprijs de totaalprijs te delen door de vermelde vermoedelijke hoeveelheid. De definitieve opmeting gebeurt na uitvoering van de werken. Indien uit de opmeting blijkt dat de werkelijke hoeveelheid meer bedraagt dan de vermoedelijke hoeveelheid, zal het verschil worden bij gefactureerd tegen dezelfde eenheidsprijs per m².

Artikel 3: Uitvoeringstermijnen

3.1 Binnen een redelijke termijn na ontvangst door de Partner van de ingevulde en ondertekende of geparafeerde documenten en betaling van het voorschot, indien er sprake is van, zoals bedoeld in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, zal de Partner aan de Klant indicatieve leverings-, installatie- en installatietijden mededelen voor de ingebruikname van de offerte. De op de offerte vermelde doorlooptijd verbindt de Partner op geen enkele wijze. Het overschrijden van deze indicatieve termijnen door de Partner brengt geen enkele vergoeding ten voordele van de Cliënt met zich mee.

3.2 Als door omstandigheden buiten de wil van de Partner de nakoming van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudigweg wordt bemoeilijkt, verbinden de Partner en de Cliënt zich ertoe te goeder trouw en loyaal te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn.

Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kan elk van de partijen zich beroepen op de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen zonder compensatie of schadeloosstelling van welke aard dan ook.

Artikel 4: Uitvoering van de werkzaamheden

4.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen en tijdens de uren die in de geldende sociale wetgeving zijn voorzien. 

4.2 De Cliënt zal de Partner, zowel tijdens de onderhandeling als tijdens de uitvoering van het contract, op eigen initiatief alle informatie verstrekken die nodig is om de Partner te informeren.

4.3 Elke wijziging tijdens de uitvoering van de werkzaamheden die de klant wenst, moet door de Partner schriftelijk worden voorgesteld en aanvaard.

4.4 Als de oorspronkelijke offerte van de Partner moet worden gewijzigd om technische redenen die de uitvoering van de offerte onmogelijk of duurder maken, zal de Partner in geval van een wijziging van de oorspronkelijke offerte de wijziging in de offerte doorvoeren en de klant op de hoogte brengen. In dit geval en indien geen overeenstemming wordt bereikt, kan elk van beide partijen het contract opzeggen zonder het voordeel van enige compensatie.

4.5 De toegangswegen worden door de Klant op eigen kosten en onder zijn volledige verantwoordelijkheid aangelegd.

4.6 Water en elektriciteit worden door de Cliënt gratis ter beschikking gesteld aan de Partner gedurende de gehele duur van de werkzaamheden.

4.7 De werkzaamheden mogen worden uitgevoerd door een onderaannemer van de Partner, mits deze laatste is goedgekeurd en over de nodige vaardigheden beschikt.

4.8 De Klant zal zich door eigen toedoen of door toedoen van een van zijn medecontractanten, tijdens de werkzaamheden, onthouden van het hinderen van de Partner of zijn onderaannemers circuleren in het werkgebied en in het algemeen, door welk gedrag dan ook, een gevaar te creëren voor zichzelf en de personen voor wie hij verantwoordelijk is, de derden en, de Partner en/of zijn onderaannemers. Hij dient de instructies met betrekking tot de werking en de veiligheid van de bouwplaats op te volgen. Bij gebreke daarvan zal de opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade alleen dragen, zonder verhaal op de Partner of zijn onderaannemers.

4.9 De Klant is verplicht de Partner op de hoogte te stellen van alle te verwachten leveringsmoeilijkheden, in het bijzonder bij het bezoek van de vertegenwoordiger van de Partner en door elke hypothese, binnen 5 werkdagen voor de geplande leveringsdatum of de voltooiing van de raming. De Partner is niet verantwoordelijk voor complicaties, vertragingen en kosten veroorzaakt door situaties zoals (maar niet beperkt tot) de afwezigheid van de Klant of zijn vertegenwoordiger tijdens de levering, markten die de doorgang belemmeren, voetgangersstraten en niet-bewegwijzerde wegwerkzaamheden, een toegangsafstand van meer dan 10 meter tussen het punt van het uitladen en het gebouw van de klant. In het geval van onmogelijkheid van levering of installatie van de offerte als gevolg van de afwezigheid van de Klant, zal deze in alle gevallen verplicht tot het dragen van de door de Partner of zijn onderaannemer in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 5: Aanvaarding van werk

5.1 De ontvangst van de offerte (en de werking ervan) is effectief wanneer het controleorgaan deze heeft ontvangen en is geldig, op voorwaarde dat deze niet nog niet verworven, definitieve en onvoorwaardelijke aanvaarding van de werking van de raming alleen. 

Na ontvangst door een erkende instantie wordt de inbedrijfstelling geacht te zijn ingegaan op het moment van inbedrijfstelling door de Partner.

5.2 De Partner zal de Klant uitnodigen om een rapport te ondertekenen waarin de aanvaarding van alle werkzaamheden wordt bevestigd of, in geval van een mondelinge overeenkomst, de eindfactuur te sturen, die niet wordt betwist. Per aangetekende brief binnen 15 dagen na ontvangst wordt beschouwd als aanvaarding van de ontvangst door de klant.

5.3 Indien de Cliënt de notulen niet ondertekent, moet hij zijn Partner op de hoogte brengen, de Cliënt wordt verondersteld het ontvangstbewijs te hebben aanvaard.

5.4 Het doel van de aanvaarding is de voltooiing van de werkzaamheden te noteren en de conformiteit ervan te controleren. Het heeft betrekking op zichtbare gebreken waarvoor geen sprake is van zichtbare gebreken.

5.5 In geval van belangrijke tekortkomingen of gebreken in het werk kan de klant weigeren het werk te accepteren en moet hij de partner hiervan per brief op de hoogte stellen binnen 7 of 15 dagen, met duidelijke vermelding van de redenen voor de weigering.

In dit geval zal een nieuwe datum van ontvangst, bestaande uit het opstellen van een nieuw rapport, moeten worden vastgesteld na een perfecte uitvoering van het werk.

5.6 De aanvaarding, na aanvaarding door partijen, geldt als goedkeuring van het werk en is het uitgangspunt voor de door de Partner geboden garanties.

5.7 In geval van een bouwplaats zonder rapport wordt de bouwplaats geacht te zijn aanvaard op de datum van de eindfactuur indien deze factuur niet per aangetekende brief wordt betwist in de twee weken.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud - Overdracht van risico's

6.1 In afwijking van de artikelen 1138 en 1788 van het Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde goederen het exclusieve eigendom van de Partner tot de volledige betaling van het bedrag: hoofdsom, kosten, rente en, indien van toepassing, schadevergoeding wegens te late betaling of toerekenbare tekortkoming.

6.2 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de voltooiing van de Offerte en de in de Offerte vermelde elementen waaruit deze is samengesteld, te aanvaarden op de door de Partner vastgestelde en overeengekomen data, met de klant. De risico's gaan over bij de levering, zelfs gedeeltelijk, van het voorwerp van de Offerte en de elementen waaruit deze is samengesteld, en wel zodanig dat indien dit materiaal, zelfs gedeeltelijk, zou worden geleverd aan de klant de schade, op welke wijze dan ook, voor de Klant zou zijn, tenzij deze het directe gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Partner, zijn werknemers of agenten, of personen die hem hebben vervangen bij de uitvoering van zijn verplichtingen. Artikel 1788 van het Burgerlijk Wetboek is conventioneel ontoepasselijk gemaakt op de relatie contract tussen de Partner en de Cliënt.

Artikel 7: Opzegging van het contract

7.1 Behalve in gevallen waarin de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst van toepassing zou zijn, heeft de klant het recht om af te zien van het herroepingsrecht order bevestigd. Voor elke bestelling die door de klant wordt geannuleerd, buiten de wettelijke termijn die van toepassing kan zijn, blijven de aanbetalingen aan de partner echter behouden. Verkregen bij wijze van forfaitaire vergoeding, onverminderd de vergoeding van de werkelijke schade van de Partner. Bij het ontbreken van een aanbetaling, een vergoeding gelijk aan 30% van de BTW, inclusief het bedrag van de verkoop, kan worden geëist, onverminderd de toekenning van aanvullende schadevergoedingen. In geval van verzaking aan het contract door de Partner zonder rechtvaardige reden, heeft de Klant recht op een vergoeding gelijk aan 30% BTW inbegrepen in het verkoopbedrag, onverminderd artikel 4.4.

Artikel 8: Hardware garantie

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden garandeert de Partner, vanwege zijn hoedanigheid van tussenpersoon, garantie op de elementen beschreven in de offerte en deze slechts binnen de grenzen van de door de fabrikant verleende toestemming. De specifieke garantie voor elk element dat de realisatie van de raming mogelijk maakt, is genoemd op de offerte. De garantie van de Partner kan nooit meer bedragen dan de garantie van de fabrikant, noch in de duur, noch in de omvang ervan.

8.2 De garantie dekt fysieke defecten van de elementen waaruit de offerte bestaat en, indien van toepassing, hun vermogen. Elke tussenkomst van de partner op grond van de garantie met betrekking tot de onderdelen is de totstandkoming van de offerte op voorhand onderworpen aan inspectie en acceptatie door de Partner voor onderzoek van de door de Opdrachtgever geclaimde zaken als zijnde ondeugdelijk, vergezelfd van een kopie van de originele facturen en een nauwkeurige, duidelijke en volledige beschrijving van de aangevraagde storing of het gebrek en de naleving van de bepalingen van artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

8.3 Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is de garantie beperkt tot de apparatuur en niet tot de installatie ervan, tot de gratis reparatie of terugbetaling, naar keuze van de Partner, van het defecte onderdeel. Vervanging of reparatie van een defect onderdeel verlengt de oorspronkelijke garantieperiode niet.

8.4 Als de Klant van de Partner verlangt dat hij een materiaal van een bepaalde kwaliteit, herkomst of soort, of een bepaalde uitvoeringsmethode gebruikt, zal de Partner en de fabrikant is niet aansprakelijk zijn voor gebreken die worden veroorzaakt door de keuze van het genoemde materiaal of proces.

8.5 De Partner is in geen geval aansprakelijk voor gebreken die te wijten zijn aan onvoldoende onderhoud, normale slijtage, reparaties of interventies door de Partner, door een derde partij die niet door de Partner is goedgekeurd. De Partner is ook vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in geval van brand, waterschade of als gevolg van meteorologische gebeurtenissen.

Reparaties aan bestaande installaties en constructies die niet voldoen aan de huidige wetgeving zijn uitgesloten van de garantie.

8.6 De Klant garandeert dat zijn elektrische installatie voldoet aan de geldende normen en in het bijzonder aan het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI - Koninklijk Besluit van 10 maart 1981 tot verplichtstelling van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor Huishoudelijke Installaties en Bepaalde Vervoerlijnen, en de distribution d'énergie électrique, Belgisch Staatsblad, 29 april 1981). Bij gebreke daarvan draagt de Klant alleen de kosten die worden gemaakt om de conformiteit van zijn installatie te garanderen aan de geldende normen. In geval van twijfel over de conformiteit van de elektrische installatie met de geldende normen, is de Klant verplicht om onmiddellijk de partner te informeren. 

8.7 De Klant garandeert dat de dakstructuur die, indien van toepassing, zal worden gebruikt om de fotovoltaïsche panelen of de vervanging van de structuur te ondersteunen of van de dekking voldoet aan de geldende normen en in het bijzonder aan de geldende wetgeving op het gebied van de bouw. Bij gebreke daarvan neemt de Cliënt de kosten op zich om ervoor te zorgen dat de toepasselijke normen worden nageleefd. In geval van twijfel over de conformiteit van de dakstructuur of de elektriciteit met de normen van toepassing is, is de Klant verplicht de Partner hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 9: Vorderingen

9.1 De Afnemer is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na levering, ook al is het maar gedeeltelijk, te controleren op hun kwantitatieve conformiteit met de in de offerte vermelde goederen en de aanwezigheid van zichtbare schade na een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek.

9.2 Indien de geleverde goederen (of de verpakking ervan) kwalitatief of kwantitatief niet in overeenstemming zijn met de in de Offerte vermelde goederen of indien zij tekenen vertonen van schade, is de Klant verplicht de geleverde zaken te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud, medeondertekend door de Partner, diens vertegenwoordiger of de vervoerder op de afleveringsdocumenten. 

9.3 Bij gebreke van een weigering of een medeondertekend schriftelijk voorbehoud wordt de klant geacht de geleverde goederen te hebben aanvaard als zijnde in overeenstemming, in kwaliteit en kwantiteit, met de in de leveringsdocumenten voorziene goederen en wordt hij geacht de geleverde goederen te hebben aanvaard als zijnde in overeenstemming, in kwaliteit en kwantiteit, met de in de leveringsdocumenten voorziene goederen, en onbeschadigd.

Artikel 10: Werkgarantie

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de Partner aansprakelijk voor verborgen gebreken die niet vallen onder de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot werkzaamheden die worden uitgevoerd gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van de in artikel 5 bedoelde typegoedkeuring. In het geval van uitrusting is het de in artikel 9 bedoelde garantie die geldt.

Artikel 11: Onverzienbaarheid - Overmacht en overmacht

11.1 Beide partijen kunnen zich beroepen op overmacht of toevallige gebeurtenis om de uitvoering van hun verplichtingen op te schorten. Als de schorsing langer dan 3 maand aanhoudt, kan de meest ijverige partij het contract opzeggen, zonder aanspraak te maken op enige vergoeding. Bovendien, gezien de aard van de metier van de Partner, elke klimatologische omstandigheid die hem zou beletten om verder te gaan met de offerte, waardoor de installatiedatum wordt uitgesteld, mag niet leiden tot vergoeding aan de klant.

Artikel 12: Facturatie - Betalingen

12.1 In geval van aanvaarding van de Offerte, vergezeld van deze voorwaarden, verplicht de Klant zich de Offerte onmiddellijk volledig ingevuld en ondertekend naar de Partner te communiceren.

De referentiedatum is de datum waarop de Partner de Offerte naar behoren ingevuld en ondertekend heeft ontvangen.

12.2 De aan de Partner verschuldigde bedragen zijn contant of binnen de op de Offerte, de facturen of in deze Algemene Voorwaarden vermelde termijnen opeisbaar, zonder dat de Partner de mogelijkheid heeft om de betaling te weigeren op de bankrekening van de Partner, tenzij anders vermeld op de factuur.

12.3 De bedragen zijn netto betaalbaar. Alle kosten, in het bijzonder de bankkosten, zijn voor rekening van de klant. Een korting voor onmiddellijke betaling kan alleen worden verleend als het uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. De tussenpersonen, vertegenwoordigers, werknemers of onderaannemers van de Partner hebben geen recht op het ontvangen van de betalingen van de Klant of om een geldig ontvangstbewijs af te geven.

12.4 Gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een verschuldigd bedrag leidt tot het verzenden van een aanmaningsbrief (per e-mail of per post) na een periode van 8 dagen.

Indien een van de partijen het verschuldigde bedrag niet binnen 15 dagen na de datum van verzending van de eerste aanmaning betaalt, wordt dit bedrag vanaf de datum van de eerste aanmaning automatisch verhoogd tot datum van uitgifte van de vervaldag van de factuur, zal een interest gelijk aan 1% per maand worden aangerekend en zal worden verhoogd met 20% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 euro voor een een verschuldigd bedrag van minder dan of gelijk aan 1.000 euro, een minimum van 500 euro voor een bedrag tussen 1.000 en 5.000 euro (inclusief) en een minimum van 750 euro voor een verschuldigd bedrag meer dan 5.000 euro, en dit als een vaste schadevergoeding. 

12.5 Een administratieve vergoeding van 15 euro voor het verzenden van een ingebrekestelling kan ook worden toegepast door de Partner.

12.6 Het recht van de Partner om beëindiging van de contractuele relatie te eisen in geval van wanbetaling met schadevergoeding in geval van wanbetaling wordt door de voorafgaande bepalingen en rente niet aangetast.

12.7 Persoonsgegevens van de Klant die nodig zijn voor de invordering van de vorderingen van de Partner (contactgegevens : namen, adressen, telefoon, e-mails, enz... en facturatiegegevens: nummer, datum, bedragen en betalingen, enz...) zullen dus worden meegedeeld aan elke onderneming van invordering namens de Partner en door hen ingehouden gedurende de tijd die nodig is voor de invordering van de verschuldigde bedragen. Dezelfde gegevens kunnen met hetzelfde doel, namelijk de invordering van de schulden van de partner en met inachtneming van het criterium van de materiële noodzaak en het persoonlijke karakter, en met hetzelfde doel, namelijk de invordering van de schulden van de partner, ook tijdelijk worden meegedeeld aan alle onderaannemers (call-center, incassobureaus, advocaten, gerechtsdeurwaarders, ...).

Artikel 13: Ongeldigheid

13.1 In het geval dat een van de in deze Voorwaarden genoemde clausules ongeldig of onafdwingbaar zou worden, zal dit niet leiden tot de nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de andere clausules en van het Contract, het contract kan niet bestaan zonder de betreffende clausule.

Artikel 14: Beëindiging

14.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding en de toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek is de Partner gerechtigd de contractuele relatie met de Klant te beëindigen van rechtswege, onder voorbehoud van een voorafgaande ingebrekestelling die niet binnen 15 dagen wordt uitgevoerd, indien een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: niet-betaling op de vervaldag van een het enige verschuldigde bedrag, protest tegen een door de klant ingediende wissel ter betaling, overlijden van de klant, onbekwaamheidsverklaring, vereffening, insolventie, manifest of faillissement van de Klant. Artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek is, bij uitdrukkelijke overeenkomst, niet van toepassing tussen de Partner en de Cliënt.

Artikel 15: Beëindiging

15.1 De relatie tussen de Partner en de Cliënt wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Group Protect zijn bevoegd, te weten de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk en het vredegerecht van het tweede kanton Kortrijk, dan wel, naar keuze van Group Protect, de rechtbanken van de maatschappelijke zetel/woonplaats van de klant.